A. Refik Sıtkı
A. Refik Sıtkı Kimdir?
Refik Sıtkı bir Cumhuriyet dönemi aydınıdır. Neslinin diğer aydınları gibi o da Türk inkılabını anlama, anlamlandırma ve hatta ona yol bulma / yol gösterme gayesindedir

Refik Sıtkı bir Cumhuriyet dönemi aydınıdır. Neslinin diğer aydınları gibi o da Türk inkılabını anlama, anlamlandırma ve hatta ona yol bulma / yol gösterme gayesindedir. Öte yandan inkılap literatürü bütünüyle cumhuriyet entelektüellerinin bir ürünü değildir. Hatta büyük ölçüde onu meşrutiyet dönemi aydınlarının bir ürünü olarak görmek de mümkündür. Celal Nuri bu entelektüellerin bir misalidir. Refik Sıtkı da bir hukukçu ve yargı mensubu olarak II. Meşrutiyet’in siyasi ve toplumsal havasını teneffüs etmiş ancak Cumhuriyet’in siyasi elitinin bir parçası olmuştur.
Refik Sıtkı, Türk inkılabının diğer teorisyenleri kadar tanınan ve bilinen bir isim değildir. Eserleri de büyük ölçüde unutulmuştur. Bu onun Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e herhangi bir fikir akımının önde gelen bir sözcüsü olmamasından ve ne Kemalist siyasi elit ne de Kemalist entelijansiya içerisinde ayrıcalıklı bir yerde bulunmamasından kaynaklanmış olmalıdır. Ancak inkılap literatürünün henüz doğmadığı bir dönemde yazdığı İnkılaplar Muvacehesinde Türk İnkılabı (1927) ve Kemalist inkılap metinlerinin en yoğun olarak yazıldığı ve yayınlandığı dönemde basılan kitabı İnkilap Psychologie’si (1934) başlıklı eserleri; onun Türk inkılabının siyasi, tarihi ve hukuki yönlerini ele alıp evrensel bir yorumun peşinde koşmuş ama aynı zamanda inkılabın bu disiplinlerin ilgi alanı dışında kalan yönleri üzerine de düşünmüş bir aydın olduğunu göstermektedir.
İnkılaplar Muvacehesinde Türk İnkılabı başlıklı eserini A. Refik Sıtkı adıyla yayınlayan yazar, soyadı kanunu sonrasında Gür soyadını almıştır. Bu tarihten sonra uzunca bir zaman eser vermeyen muharrir 1950’lerde ardı ardına yayınladığı eserlerine ise A. Refik Gür imzasını atmıştır. A. Refik Gür adı ile yayınlanan eserler ağırlıkla hukuk metinleridir. Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle (1951), Gayrimenkul Tescili (1955), Hukuk Devleti: Kazai Mürakabe (1958) bu çerçevede değerlendirilebilir. 1950’li yıllarda yayınladığı diğer eserlerin ortak noktası; bu kitapların, yazarın o yıllarda hâkim olarak görev yaptığı Akşehir’de basılmış ya da Akşehir tarihi ve kültürü ile ilgili olmalarıdır. Gür, bir yandan DP döneminin henüz ilk yıllarında yayınladığı Demokrasiler ve Demokrasimiz (1953) gibi daha siyasi metinler de kaleme almış, bir yandan da Nasrettin Hoca’nın Nükte Menşurundan Işıklar (1959) gibi yaşadığı bölgeden halk kültürü derlemeleri yayınlamıştır.